Forskningsprojekt
- CFT i grupp

Syftet med studien är att undersöka effekterna av CFT i grupp. Det kommer bli ett viktigt bidrag till svensk & internationell forskning om CFT. Detta kommer undersökas i en randomiserad studie med kontrollgrupp (RCT) och bli den första i sitt slag i Sverige. Studien leds av Dr. Sima Wolgast vid Psykologiska Institutionen på Lunds Universitet i samarbete med CFTinstitutet.

SYFTE

Vi söker dig som jobbar med CFT och är intresserad av att leda grupper i CFT.

 • Leg. psykolog eller psykoterapeut
 • Som har min. 1 års utbildning i CFT eller motsvarande (t.ex. specialistkurs för psykologer).
 • Som har jobbat i min. 1 år med CFT
 • Du behöver inte ha genomfört eller utbildning i att genomföra CFT i grupp (det får du inom ramen för forskningsprojektet)
 • Du har möjlighet att rekrytera deltagare till minst två CFT-grupper (20-24 patienter totalt).
 • Du ska kunna starta upp grupperna våren eller hösten 2023


Har din mottagning blivit erbjuden att vi kommer till er och genomför behandlingen? Då är det enbart annonsering och rekryteringen som är aktuell för Er. 

FÖR VEM?

Inklusionskriterier

 • Patientgruppen ska motsvara primärvård eller psykiatri.
 • Grupperna är transdiagnostiska och patienter kan ha en eller flera diagnoser men ska uppfylla kriterier för någon affektiv diagnos (depression eller ångest). Exklusionskriterie är samtidigt missbruk eller psykos.

Support

 • Som behandlare kommer du att utbildas i gruppkonceptet med hjälp av en e-kurs. Läs mer om gruppkonceptet här.
 • Gruppkonceptet baseras på ett gruppkoncept utvecklat av CFTs grundare Paul Gilbert och har i Sveirge utvärderats för primärvården med signifikanta resultat som presenterades på den Internationella CFT konferensen 2013. Vidare har konceptet vidareutvecklats och avprövats för allmän psykiatrin i Malmö.
 • CFT-grupper har visat sig fungera väl i en rad olika kontexter oavsett symptombild.
 • Kursen är gratis.
 • Du får allt material du behöver för att genomföra gruppen och detta får du sedan behålla och kan använda i behandling (men inte utbilda andra behandlare i eller använda i andra sammanhang).
 • Om du har deltagit i e-kursen och sedan inte genomför gruppstudien kommer du att krävas på en ersättning för e-kursen.
 • All datainsamling sker elektroniskt via Lunds Universitet och det behöver inte behandlare hålla reda på.
 • Studien är etikprövad och godkänd av Etiknämnden.


Genomförande

 • Behandlaren rekryterar patienter till studien enligt inklusionskriterierna ovan (du får mallar för inbjudan från oss).
 • Patienterna kommer att randomiseras till grupp A eller B. Grupp A får påbörja sin behandling omgående. Grupp B sätts på väntelista (med vanlig behandling (treatment as usual) i 12 veckor innan de får påbörja samma gruppbehandling som Grupp A. 
 • Varje grupp behöver bestå av 10-12 personer.
 • Gruppkonceptet löper över 12 veckor, varje vecka, ca 2 h. Gruppen följs sedan upp efter 3 månader. 
 • Patienterna kommer behöva göra skattningar i början av behandlingen, i slutet och vid 3 månaders uppföljningen. Detta sker elektroniskt via Lunds Universitet och är inget behandlaren behöver administrera.