Vad är Compassionfokuserad Terapi?

CFT är inte en manualbaserad metod med ett färdigt program. Terapeuten och klienten skapar tillsammans en bild av klientens mönster och strategier och hur dessa har utvecklas mot bakgrund av den gedigna teorin som ligger till grund för CFT. En manual håller dock på att utformas för CFT i grupp med syfte att underlätta forskning och att lära sig CFT.


Eftersom CFT fortfarande är att betrakta som en ny metod är evidens läget inte att betrakta som jätte starkt utifrån den definition som socialstyrelsen har av evidens.


Dock finns det ett antal RCT:er för olika diagnoser och svårigheter och fler är på gång. Att CFT inte är en manualbaserad metod gör det så klart till en utmaning att göra RCT:er. Om vi tittar på fler designer så finns det faktiskt en rad olika studier där CFT har visat effekt för en rad olika grupper och problemområden. Allt från depressioner till personlighetstörningar. Det finns också två forskningsöversikter som konstaterar att CFT är en lovande behandlingform som uppvisar positiva resultat. Idag finns fela studier på CFT i grupp men mer forskning behövs. 

Compassion focused therapy (CFT) (eller Compassionfokuserad terapi som det även kallas) är en relativt ny, interaktiv psykoteraimetod. Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. Metoden har utvecklats de senaste 20 åren prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Institute i England.


I prof. Gilberts arbete som psykolog märkte han att personer med depression och ångest ofta hade mycket skam och självkritik och att detta ibland gjorde det svårt att ta till sig det man lärt sig i traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom att arbeta med hinder för den terapeutiska processen kunde prof. Gilbert se att förändring var möjlig även för patienter som inte svarat på tidigare behandlingar.


Till skillnad från traditionell KBT läggs särskilt fokus på den känslomässiga upplevelsen och vilka hinder det finns för att utveckla självmedkänsla. Hur arbetet med dessa blockeringar och upplevelser ser ut skiljer sig åt beroende på svårigheter och vad som fungerar för just klienten.

Voices of CFT


Vi frågade vad framstående CFT utövare tänker kring CFT och att jobba med CFT


CFT starts with us. It is built on personal practice. We are offering a model of common humanity, so if my patients need it I need it. So not only will the practices enrich our own lives, they will also help us devlope our capacities to offer a more attuned theraputic realtionship and interventions. 

Dr. Kate Lucre

Clinical Psychologist


The reason that we need to think about using CFT is that it offers a reallly important integration into why we behave the way we do. In a way that isn't blaming and isn't shaming. And that isn't really at the foreground of other types of therapies. 

Dr. Wendy Wood.

Senior Lecturer at the University of Derby

Dr. Andrew Rayner 

When I first learned aobut CFT it was very refreshing, this is what I thought clinical psychology was! A sience of the mind and capturing so much of the human experience.